Article in Press

 1. OPTIMIZATION OF GEL BASED SYSTEM OF LERCANIDIPINE BY STATISTICAL DESIGN FOR TRANSDERMAL DELIVERY: HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATION AND RHEOLOGICAL CHARACTERIZATION
  Yingli Zhang, Wen Li, Lianmei Du, Shuo Yin, Jiming Liu
 2. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF PUERARIN NANOSUSPENSION BY ANTI-SOLVENT PRECIPITATION
  Chongkai Gao Bohong Guo, Danqiao Xu, Jin Li, Yihua Chen, Xiaofang Li, Chenchen Jin, Keqing Zhang
 3. PROTECTIVE EFFECT OF SANSHEN WEIXIN CAPSULA ON CARDIAC FUNCTION OF RATS WITH HEART FAILURE FOLLOWING MYOCARDIAL INFARCTION
  Sun Liankun, Yang Xiaochun, Rao Yanwei, Zhang Yong, Lu Yuxiong, Su
 4. SIMULTANEOUS MULTIRESPONSE OPTIMIZATION OF THE MEDIUM FOR SUBMERGED FERMENTING IRPEX LACTEUS FR. MYCELIA USING DESIRABILITY FUNCTION
  Li-rong Teng, Jia Song, Lin-na Du, Jia-ming Cao, Jia-hui Lu, Qing-fan Meng
 5. TRANSCATHETER ARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION COMBINED WITH PERCUTANEOUS INJECTION OF ETHANOL-LIPIODOL MIXTURE FOR TREATMENT OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA: A NON-RANDOMIZED CONTROLLED STUDY OF 122 CASES
  Zhang Min